Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.09.2016 o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz