Wnioskodawco, sprawdź czy masz numer identyfikacyjny!

Szanowny Wnioskodawco,

Przypominamy że na etapie ubiegania się o pomoc,  wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku swój numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z  2015r., poz. 807 i 1419) albo numer identyfikacyjny:

  1. a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku osoby fizycznej,
  2. b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem – w przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej,
  3. c) współposiadacza gospodarstwa, jeżeli wyraził on zgodę na nadanie tego numeru – w przypadku, kiedy podmiot ubiegający się o pomoc jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego.

W pozostałych przypadkach nieposiadania numeru identyfikacyjnego, do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego podziałania, nie otrzymał wymaganego numeru. Brak tego wniosku skutkować będzie pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków.

 

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców do sprawdzenia, czy są posiadaczami numeru identyfikacyjnego lub czy wyrazili zgodę na nadanie tego numeru współmałżonkowi.

 

Załącznikiem do Wniosku o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej jest:

  • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów – kopia, albo
  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub
  • zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia

 

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni Wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Targu, ul Składowa 7, 34-400 Nowy Targ.

Źródło: Małgorzata Piątek

 

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz