Nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy,

działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna,

Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez

podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 17-11-2016 do 01-12-2016

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00, po uprzednim zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.

Zakres tematyczny operacji:

 PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce

CEL SZCZEGÓŁOWY:

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

 CEL OGÓLNY :

I.Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Zarejestrowanie Wnioskodawcy i wgranie wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami do systemu www.lgd.witkac.pl
  2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  99 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00

 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 960 000,00 zł.

KWOTA WSPARCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DLA JEDNEGO BENEFICJENTA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 80 000

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety,
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 08.00 do 16.00

Dokumentacja aplikacyjna

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Wniosek o przyznanie pomocy.excel

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan.word

Biznesplan.pdf

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

Wzór umowy o przyznaniu pomocy

Wykaz działek ewidencyjnych

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Instrukcja obsługi POP

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz