Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22.02.2017 (środa) o godzinie 12.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:
a) omówienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
b) sprawozdanie z działalności LGD w 2016 roku
c) raport wdrażania LSR
d) opinia Komisji Rewizyjnej
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
j) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz