Nabór nr 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy,

działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna,

Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez

rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 04-05-2017 do 18-05-2017

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00, po uprzednim zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.

Zakres tematyczny operacji:

 PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.2.2 Rozwój przedsiębiorstw w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

 CEL SZCZEGÓŁOWY:

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

 CEL OGÓLNY :

I. Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

 WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Zarejestrowanie Wnioskodawcy i wgranie wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami do systemu www.lgd.witkac.pl

(W przypadku gdy któryś ze skanowanych załączników przekracza 30 stron nie ma obowiązku wgrywania go do systemu.)

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  97 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  200 000,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż

50 000 zł i nie może przekroczyć 200 000zł, co stanowi nie więcej niż 70% planowanych kosztów kwalifikowalnych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety,
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 /

500 475 840 w godz. od 08.00 do 16.00

 

Dokumentacja aplikacyjna

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Wniosek o przyznanie pomocy.exel

Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan.doc

Biznesplan.pdf

Biznesplan tabele pomocnicze

Instrukcje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.exel

Oświadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf

Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa

Wzór umowy o przyznanie pomocy

Załącznik 1 do umowy

Załącznik 2 do umowy

Załącznik 3 do umowy

Załącznik 3a do umowy

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną

Instrukcja obsługi POP dla wnioskodawców operacji

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji inne

Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta oceny zgodności z PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Brak komentarzy.

Napisz komentarz