Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
3. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności
4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru 2/2017.
5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017
6. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia
7. Sporządzenie list operacji
8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz