Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 24.10.2017 o godzinie 16.00  na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz