ankieta monitoringu i ewaluacji

Wszystkich beneficjentów prosimy o wypełnienia ankiety monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Ankieta na potrzeby monitoringu i ewaluacji

ANKIETA NA POTRZEBY MONITORINGU I EWALUACJI

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

 

 1. Proszę wpisać numer naboru i przedsięwzięcia, w ramach którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy:
 • Nr naboru …………………………………………………………
 • Nr i nazwa Przedsięwzięcia …………………………………………………………………………….

 

 1. Proszę wpisać numer i datę zawarcia umowy przyznania pomocy (jeśli została zawarta)
 • Nr umowy………………………………………………………………………………………………………..
 • Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………..

 

 1. Proszę wpisać dane wnioskodawcy oraz tytuł operacji:
 • Nazwa lub imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
 • Tytuł Operacji ……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Proszę wpisać cele zgodne z LSR, które realizuje operacja:
 • Cel ogólny ……………………………………………………………………………………………………
 • Cel szczegółowy ……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Proszę wskazać stopień realizacji operacji (zaznaczyć odpowiednie)
 • Na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy
 • Przed wypłatą środków I/II transzy (podpisana umowa o przyznanie pomocy)
 • Zakończony I/II etap (złożony wniosek o płatność)
 • Zrealizowana w całości

 

 1. Proszę wpisać wskaźniki produktu i rezultatu realizujące strategię lokalną (podać ilość i nazwę wskaźnika).
 • Wskaźnik produktu ……………………………………………………………………..   Ilość ………………….
 • Wskaźnik rezultatu ……………………………………………………………………..   Ilość ………………….

 

 1. Proszę wpisać wielkość kwoty w zł:
 • Kwota pomocy wnioskowanej ………………………………………………………………………………
 • Kwota pomocy przyznanej ………………………………………………………………………………….
 • Kwota pomocy wypłaconej ………………………………………………………………………………….

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

…………………………………………………….

(data i podpis osoby wypełniającą ankietę)

 

 

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz