Dokumentacja GRANTY

Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa dla grantobiorców:

 Wniosek o powierzenie grantu  –WPG-10.2017_Wniosek o powierzenie grantu – WZÓR

Umowa o powierzenie grantu  – UPG-10.2017_UMOWA o powierzenie grantu – WZÓR

Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-10.2017_Wniosek o rozliczenie GRANTU -WZÓR

Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-10.2017_Sprawozdanie – WZÓR

 

Powyższe wzory dokumentów obowiązują dla naborów ogłoszonych od dnia 29.12.2017 r. i będą generowane po wypełnieniu w systemie pod adresem www.lgd.witkac.pl

W sytuacji gdy podczas naboru wniosków generator w systemie www.lgd.witkac.pl przestanie działać LGD zamieści odpowiednią informację o odstąpieniu od składania wniosków przez generator i zamieści w informacji stosowne dokumenty w wersji edytowalnej.

 

 Załączniki do wniosku o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy) na wzorze LGD:

– Oświadczenie właściciela nieruchomości – wymagane w przypadku realizacji zadania na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub posiadania zależnego – oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci

– Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową – wymagane tylko w sytuacji gdy generator wniosków przestanie działać – oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-elektronicznej-z-papierowa

 

Dodatkowe materiały pomocnicze dla grantobiorców:

MPG-Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu

 Instrukcja-obsługi-POP-dla-wnioskodawców-operacji – instrukcja dedykowana jest wnioskodawcom operacji realizowanych przez podm. inne niż LGD jednakże ma zastosowanie także dla grantobiorców w zakresie zakładania konta w systemie www.lgd.witkac.pl

***

Kryteria wyboru operacji grantowych

***

Wskaźnik produktu Budżet LGD
I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki 140 000 zł
I.1.3 / Działania promocyjne obszaru 140 000 zł
I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego 60 000 zł
II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR 60 000 zł
II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 210 000 zł
II.1.2 / Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru 170 000 zł
II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe 96 000 zł

Brak komentarzy.

Napisz komentarz