2/2018/G GRANTY – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Działania promocyjne obszaru )

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy,

działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna,

Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka

informuje o możliwości

składania wniosków o powierzenie grantów 

na zadania w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 29-12-2017 do 26-01-2018

 

Miejsce i tryb składania wniosków: 

 1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.
 3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
 4. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
 5. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna w dniach od pon. – pt. w godzinach 8:00 – 14:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 6. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
 7. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków. W przypadku, o którym mowa w pkt 3. i 4. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna w dniach od pon. – pt. w godzinach 8:00 – 14:00.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 26.01.2018 o godz. 14.00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 26.01.2018 o godz. 14.00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

CEL OGÓLNY :

I. Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL SZCZEGÓŁOWY:

I.1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.1.3 Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań promocyjnych obszaru – wartość docelowa minimum 7 działań

WSKAŹNIK REZULTATU właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba osób, które korzystają z działań promocyjnych

 

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:  działania promocyjne obszaru

 

Limit środków dostępny w naborze:  140 000,00 zł. 

 

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

 1. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

 

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 – podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy)

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (59 pkt. ) tj.  minimum 36 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania

udostępnione są na stronie:  Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników , w szczególności:

– Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.

–  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

– Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

– złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 2 komplety

 

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu
 3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.
 5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 6. Kryteria wyboru operacji grantowych
 7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 8. Załącznik nr 3 do Wytycznych Karta weryfikacji ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Regulamin Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 11. Umowa o powierzenie Grantu
 12. Wzór wniosku z rozliczenie
 13. Wzór sprawozdania

Brak komentarzy.

Napisz komentarz