Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 2 marzec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 2 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców, wybór zadań i ustalanie kwot wsparcia w ramach projektów grantowych objętych naborami nr 2/2018/G, 4/2018/G, 5/2018/G, 6/2018/G
4. Sporządzenie list grantobiorców w ramach naborów nr 2/2018/G, 4/2018/G, 5/2018/G, 6/2018/G
5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz