Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09.04.2018 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:

a) omówienie sprawozdania finansowego za 2017 rok

b) sprawozdanie z działalności LGD w 2017 roku

c) raport z monitoringu 2017

d) opinia Komisji Rewizyjnej

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

j) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady z pełnionych funkcji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.