Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 15 czerwiec 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 15.06.2018 r. /piątek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 3/2018.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru 3/2018.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2018.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 8/2018/G
 10. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr  8/2018/G
 11. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców, wybór zadań i ustalanie kwot wsparcia w ramach projektów grantowych objętych naborem  nr 8/2018/G
 12. Sporządzenie listy grantobiorców w ramach naboru nr 8/2018/G
 13. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr Rafał Grygorowicz

Brak komentarzy.

Napisz komentarz