Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- 23 lipiec 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00

Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 23.07.2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 5/2018.
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2018.
 5. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018.
 6. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 7. Sporządzenie list operacji.
 8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich dotyczących uchwał nr XIII/167/18, XIII/170/18, XIII/171/18, XIII/172/18, XIII/173/18, XIII/176/18
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

mgr inż. Robert Wójciak

Brak komentarzy.

Napisz komentarz