Informacja o planowanym naborze – operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o planowanym naborze na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 • operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06-12-2018 do 20-12-2018.

 

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze i w biurze LGD.

***

Informacje o konkursie:

Konkursy dla organizacji pozarządowych i JST.

Środki na inwestycję w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną która  nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim mieszkańcom obszaru LGD.

Wnioskodawca musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD i Posiadać prawo własności do dysponowania nieruchomością objętą planowaną inwestycją.

Wartość zadania od 50 tyś. zł do 250 tyś. zł.

Intensywności wsparcia:

 1. a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
 3. c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.

Planowany budżet:

Przedsięwzięcie Wskaźnik Budżet
 

Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków

 

Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR

 

250 000 zł

 

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej  tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia), starsi ludzie (po 65 roku życia), młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).  Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 

Informacje o Lokalnej Grupie Działania

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
 • promocja obszarów wiejskich
 • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • rozwój infrastruktury
 • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

 

Cele strategiczne dla LSR:

Cel ogólny I:  Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i  rekreacyjną oraz promocja obszaru

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel ogólny II:  Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności

II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

 

 

Brak komentarzy.

Napisz komentarz