Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY Z SIEDZIBĄ RABA WYŻNA 45 B
Ogłasza nabór na stanowisko:  Specjalista ds. projektów

 1. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu (umowa o pracę na zastępstwo)
 2. Miejsce wykonywania pracy:  Raba Wyżna– siedziba Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 3. Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków

Odpowiedzialność za:

 • Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów – doradztwo;
 • Animację lokalną i współpracę w zakresie budowania lokalnego kapitału społecznego, poprzez organizację spotkań, szkoleń
 • Animację lokalną w zakresie wsparcia III sektora
 • Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 • Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 • Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

Uprawnienia do:

 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach  wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

Zakres obowiązków:

 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,
 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
 • pełna obsługa wniosków składanych w ramach „Grantów”,
 • udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW 2014-2020
 • inne zadania zlecone przez Prezesa i Dyrektora Biura.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe
 • praktyka zawodowa: co najmniej 2 letni staż w pracy biurowej w tym roczne doświadczenie w  pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność                       i zaangażowanie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista,
 • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane

 • Prawo jazdy: kat. B
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach od 8.00 do 14.00
lub wysłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
Raba Wyżna 45 B (budynek Poczty)
34-721 Raba Wyżna
Tel. 18 26 78 648 / 500 475 840Termin składania dokumentów: od 30.08.2019 do 09.09.2019 .
Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska, na który odbywa się nabór. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Oferty złożone po terminie odsyłane będą do nadawcy.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do kolejnego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.przyjaznadolinaraby.info, oraz zostanie przekazana kandydatom drogą elektroniczną i telefoniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000)  oraz  zgodnie klauzulą informacyjną.

Jednocześnie informujemy, że lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej przyjaznadolinaraby.info (z podaniem: imion i nazwisk kandydatów, adresów zamieszkania). Wyłonieni kandydaci na wolne stanowisko zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie zamieszczona na stronie internetowej przyjaznadolinaraby.info .

Z wyłonionym kandydatem – w ciągu dwóch tygodni od opublikowania informacji o wynikach konkursu – zostanie podpisana umowa o pracę.

Zarząd Stowarzyszenia Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Brak komentarzy.

Napisz komentarz