2/2020/G GRANTY – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działające na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  na zadania w zakresie

Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

i/lub

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 02-03-2020 do 16-03-2020

Miejsce i tryb składania wniosków: 

1. Grantobiorca składa wniosek wraz z kompletem załączników w terminie wskazanym w ogłoszeniu –w wersji papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD– 1 komplet,

2. Wniosek wraz z załącznikami  należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna, w dniach od pon. – pt. w godzinach 8:00 – 14:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

3. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.

4. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze  Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna w dniach od pon. – pt. w godzinach 8:00 – 14:00. 

Termin składania wniosków upływa w dniu 16.03.2020 o godz. 14.00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego i/ lub Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

CEL OGÓLNY :

II.  Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL SZCZEGÓŁOWY:

II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

II.1.2. Działania oparte na kultywowaniu tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – wartość docelowa minimum 15 operacji

WSKAŹNIK REZULTATU właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu granowego:  wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury .

Limit środków dostępny w naborze:  200 000,00 zł. 

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi: 

a. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

b. Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania

Warunki udzielenia wsparcia:

 – podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze

2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze

3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy)

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (65 pkt. ) tj.  minimum 39 pkt.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie:  Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności: 

– Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.

–  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

• doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

• zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

• kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

– Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

 –> złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 1 komplet

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu(.doc)
 3. Formularz wniosku o powierzenie grantu(.pdf)
 4. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników 
 6. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 7. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
 8. Kryteria wyboru operacji grantowych
 9. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 10. Załącznik nr 3 do Wytycznych Karta weryfikacji ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
 11. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 12. Regulamin Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
 13. Umowa o powierzenie Grantu
 14. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 15. Wzór sprawozdania

Brak komentarzy.

Napisz komentarz