Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00 – na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna. Ocena naboru 2/2020/G, 8/2020, 9/2020,10/2020,11/2020 oraz rozpatrzenie protestu.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 29.04.2020 r. /środa/ o godz. 9:00
na Sali Obrad Urzędu Gminy Raba Wyżna.

                                                                        
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 2/2020/G
 4. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naborów nr  2/2020/G
 5. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców, wybór zadań i ustalanie kwot wsparcia w ramach projektów grantowych objętych naborami nr 2/2020/G
 6. Sporządzenie list grantobiorców w ramach naborów nr 2/2020/G
 7. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 8. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 8/2020.
 9. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 8/2020.
 10. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2020.
 11. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 12. Sporządzenie list operacji.
 13. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 14. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 9/2020.
 15. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 9/2020.
 16. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/2020.
 17. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 18. Sporządzenie list operacji.
 19. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 20. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 10/2020.
 21. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 10/2020.
 22. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 10/2020.
 23. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 24. Sporządzenie list operacji.
 25. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 26. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności dotyczących naboru nr 11/2020.
 27. Ocena zgodności z LSR złożonych wniosków w ramach naboru nr 11/2020.
 28. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru nr 11/2020.
 29. Ustalenie wysokości kwot wsparcia.
 30. Sporządzenie list operacji.
 31. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 32. Omówienie i zweryfikowanie protestu, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.
 33. Wolne wnioski i zapytania.
 34. Zakończenie posiedzenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Małgorzata Kulawiak

Brak komentarzy.

Napisz komentarz