Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 16.06.2020 o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

a) omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok

b) sprawozdanie z działalności LGD w 2019 roku

c) raport z ewaluacji 2019

d) opinia Komisji Rewizyjnej

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

j) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z pełnionej funkcji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Raba Wyżna z pełnionej funkcji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Gminy Raba Wyżna w  Radzie  Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady

13. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

15 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020.

17.Wolne wnioski.

18.Zamknięcie posiedzenia

Brak komentarzy.

Napisz komentarz