Informacja nr 2/2020/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.przyjaznadolinaraby.info, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie. 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacjiOd 13.08.2020 do 14.09.2020 do godziny 14.00
Miejsce składania zgłoszeniaBezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku
Zakres tematyczny operacjiWzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.
Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSRCEL OGÓLNY : II. Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy CEL SZCZEGÓŁOWY: II.1 Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności PRZEDSIĘWZIĘCIE : II.1.5 Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych
Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźnikiWskaźnik produktu: Liczba utworzonych elektronicznych platform dla osób należących do grup defaworyzowanych – sztuk 1 Wskaźnik rezultatu: Liczba osób z grupy defaworyzowanej które skorzystały
z utworzonej platformy wolontariatu – 50 osób / rok w kolejnym roku, po realizacji.  
Wysokość środków na realizację operacjiWysokość środków na realizację operacji wynosi: 44 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.
Termin realizacjiProjekt musi być zrealizowany do końca 2021 r.
Forma wsparciaRefundacja
Maksymalne poziomy wsparcia operacji95 % kosztów kwalifikowalnych
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacjiKryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.przyjaznadolinaraby.info i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej. • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem że zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru ustalone dla operacji innych. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.
Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacjiZgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.
Informacje o wymaganych dokumentachFormularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.
Zadania do zrealizowaniaCelem operacji są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu osób z grupy defaworyzowanych. W ramach realizacji operacji planuje się wsparcie dla osób z  grup defaworyzowanych, dla których utworzona zostanie internetowa platforma łącząca wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy .

Dokumenty do pobrania:

Informacja nr 2/2020/OW

Załącznik 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej

Warunki podmiotowe konieczne do spełnienia

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Kryteria wyboru operacji własnych LGD

Brak komentarzy.

Napisz komentarz