Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
28.06.2021 r. o godzinie 16.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:

a) omówienie sprawozdania finansowego za 2020 rok

b) sprawozdanie z działalności LGD w 2020roku

c) raport z ewaluacji 2020

d) opinia Komisji Rewizyjnej

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

j) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie posiedzenia.

Brak komentarzy.

Napisz komentarz