Plan komunikacji(harmonogram komunikacji)

***
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

Do pobrania 

***

Celem strategicznym planu komunikacji jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów przedsięwzięć LSR ze szczegółowymi, aktualnymi informacjami dotyczącymi zakresu, warunków, wysokości możliwego wsparcia finansowego w ramach LSR. Plan komunikacji będzie monitorowany w sposób ciągły. Co dwa lata przewidziana jest w ewaluacja, a w jej ramach ocena działań komunikacyjnych. Wnioski i opinie zebrane podczas działań komunikacyjnych, a także wyniki z oceny skuteczności działań komunikacyjnych będą podstawa do korygowania elementów planu komunikacyjnego w kolejnych latach.

 
 

TERMIN

Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu
2016 r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia

z budżetu LSR

Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 wszyscy potencjalni wnioskodawcy,

w szczególności przedsiębiorcy,

rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru

·        informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD,

·        informacje na stronach internetowych gmin obszaru LGD oraz ich jednostek (GOK),

·        rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną

·        Komunikaty do mediów lokalnych
i ew. ogłoszenia w prasie lokalnej

·        Ogłoszenia i artykuły na portalach społecznościowych

·        Ogłoszenia rozsyłane do sołtysów przez gminy

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych), o dokonywanych zmianach w kryteriach oraz dokumentach. Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, a także planowanych oraz dokonanych zmianach w kryteriach oraz LSR wszyscy potencjalni wnioskodawcy,

w szczególności przedsiębiorcy,

rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru

·        Konsultacje wszystkich gminach (prezentacje, szkolenia, warsztaty)

·        Ulotki

·        Prezentacje na stronach internetowych i portalach społecznościowych

Cały okres wdrażania LSR Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców  oraz beneficjentów projektów o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów Spotkania konsultacyjno-doradcze Potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci ·        spotkania,

·        szkolenia,

·        doradztwo proste i złożone

·        konsultacje wniosków

·        prezentacje

Przed konkursami kierowanymi Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców, w tym z grup defaworyzowanych o możliwym wsparciu Kampania aktywizująca i motywująca do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR Potencjalni wnioskodawcy oraz:

Instytucje pomocy społecznej jako pośrednicy dystrybucji informacji do grup defaworyzowanych

Parafie, jako pośrednicy dystrybucji informacji

Mieszkańcy obszaru

Przedsiębiorcy

Samorządy gospodarcze

·        informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD,

·        informacje na stronach internetowych gmin obszaru LGD oraz ich jednostek (GOK),

·        rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną

·        Komunikaty do mediów lokalnych i ew. ogłoszenia w prasie lokalnej

·        Ogłoszenia i artykuły na portalach społecznościowych

·        Ulotka

Lata: 2018, 2020, 2023 Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia  ewentualnych korekt

w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy, np. w zakresie komunikacji interpersonalnej)

Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot., jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy Beneficjenci Badanie satysfakcji będzie wykonywane przy ewaluacji LSR w podanych latach.

Wykonane zostanie:

·        Badanie ankietowe

·        Ocena działań doradczych w LGD

·        Analiza wpisów beneficjentów: pochwał, skarg i wniosków.

Lata: 2018, 2020, 2023 Zapewnianie akceptacji społeczności lokalnej dla działań LGD i realizacji LSR Kampania informacyjna dotycząca realizowanych projektów Mieszkańcy obszaru LGD ·        Prezentacje dobrych praktyk na stronie internetowej

·        Wydawnictwa podsumowujące etapy wdrażania LSR

·        Konferencje okresowe, podsumowujące etapy wdrażania LSR

·        Konferencje prasowe objazdowe, prezentujące najciekawsze realizacje.

Odbiorcą komunikacji o LSR jest każdy mieszkaniec obszaru działania LGD. Grupa „mieszkańcy” nie jest jednak jednolita
i dlatego istnieje konieczność zróżnicowane komunikatów. Podstawowym kryterium podziału docelowych odbiorców jest poziom ich zaangażowania w proces zmian rozwojowych na obszarze działania LGD. Liderzy lokalni oraz organizacje i instytucje
z obszaru
mają większe potrzeby informacyjne od podmiotów bezpośrednio w ten proces niezaangażowanych. Najtrudniej dotrzeć
do ludzi biernych, defaworyzowanych i wykluczonych. Oni muszą dostać komunikat motywujący i przekonywujący do kolejnego kroku, jakim jest sprawdzenie możliwości własnych uczestnictwa w programie.

Komunikacja LGD przekazywana jest zatem do ogółu mieszkańców, a także do poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów:,
w szczególności do przedsiębiorców i do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą (największa część budżetu),
do organizacji pozarządowych, grup, zespołów OSP, KGW, do instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i gospodarczych itd.

W szczególny sposób planuje się docierać do grup defaworyzowanych m.in. za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej oraz szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. LGD posiada bazy danych w podziale na sektory, a kontakt mailowy dotychczas dobrze się sprawdzał. W Biurze dostępne są materiały informacyjne i promocyjne.

W ramach realizacji planu komunikacji prowadzone będą także działania z zakresu animacji lokalnej i współpracy  z podmiotami działającymi na obszarze LGD. Działania te mają na celu wsparcie komunikacji lokalnej i kapitału społecznego,  aktywizację mieszkańców, wsparcie budowania partnerstwa lokalnego i dialogu LGD ze społecznością lokalną.

Zadania w ramach animacji i współpracy:

– konsultacje społeczne LSR i potrzeb mieszkańców (artykuły na stronie internetowej LGD i stronach urzędów gmin jak również artykuł na profilu LGD w portalu społecznościowym oraz newsletter zachęcający do dialogu społecznego i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

– Spotkania informacyjne otwarte w każdej gminie LGD,

– Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR

– współpraca przy organizacji imprez/wydarzeń z podmiotami z terenu LGD.

Zadania będą podlegać ewaluacji poprzez ankietę ewaluacyjną, ewentualnie w przypadku spotkań grupowych cyklicznych – notatkę ze spotkania z wnioskami zgłaszanymi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD.

Wskaźniki i planowane efekty działań komunikacyjnych

Nazwa działania komunikacyjnego Zakładane wskaźniki Planowane efekty
Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

·        Wysłanie listów do parafii i instytucji  – 20

Zwiększona aktywność ludzi w aplikowaniu o środki z LSR
Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, a także planowanych oraz dokonanych zmianach w kryteriach oraz LSR ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

Zwiększona aktywność ludzi
w aplikowaniu o środki z LSR oraz lepsza, jakość przygotowanych projektów, włączenie mieszkańców we współdecydowanie o wdrażaniu LSR
Spotkania konsultacyjno-doradcze ·        Przyjęcie 50 osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD,

·        organizacja 5 spotkań szkoleniowych

·        dyżury doradcze (w ramach pracy biura)

·        dyżury doradcze członków zarządu

Podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności potencjalnych beneficjentów, przeszkolonych w LGD
Kampania aktywizująca i motywująca do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

·        Wysłanie listów do parafii i instytucji  – 20

Zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych w realizowanych projektach
Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot., jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy ·        Badanie opinii publicznej metodą CAVI (oczekiwana grupa badawcza około 100 osób) Zwiększony poziom wiedzy
o podejściu RLKS do rozwoju oraz do tworzenia partnerstw
Kampania informacyjna dotycząca realizowanych projektów ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Zaproszenie dziennikarzy na objazd inwestycji powstałych na obszarze, przekładających się na 5 audycji i 5 artykułów w mediach lokalnych

Popularyzowanie marki „Leader” oraz LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”

  Budżet na działania komunikacyjne

Działania przewidziane w Planie komunikacji mieszczą się w bieżącym funkcjonowaniu LGD (ulotki, foldery, spotkania
z mieszkańcami, komunikaty do mediów, spotkania konsultacyjne itd.).

Planuje się, że w okresie 2014-2020 środki przeznaczone na ten cel będą w następującej wysokości:

DZIAŁANIE: 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Łącznie
Spotkania z mieszkańcami 10 000 10 000 0 20 000
Inne działania aktywizujące

(w tym kampanie)

114 000 66 000 36 000 216 000
Materiały informacyjne dla mieszkańców 32 000 32 000 16 000 80 000
Monitoring i Ewaluacja 15000 15000 15000 45 000

Archiwum:

Pobierz tu.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016.

harm komunikacji Ia

harm komunikacji IIa

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji na rok 2017-page-001

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

Harmonogram czerwiec 2018:

Do pobrania: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) czerwiec 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018- lipiec 2018

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) lipiec 2018

Harmonogram Realizacji planu komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_planu_komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1Gr99eNiD9ZNEZVhHT4_B0ue3B_XFLgbY

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

/ wersja z marca 2020r./

Do pobrania 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania 

Facebook