Plan komunikacji(harmonogram komunikacji)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania 

Celem strategicznym planu komunikacji jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów przedsięwzięć LSR ze szczegółowymi, aktualnymi informacjami dotyczącymi zakresu, warunków, wysokości możliwego wsparcia finansowego w ramach LSR. Plan komunikacji będzie monitorowany w sposób ciągły. Co dwa lata przewidziana jest w ewaluacja, a w jej ramach ocena działań komunikacyjnych. Wnioski i opinie zebrane podczas działań komunikacyjnych, a także wyniki z oceny skuteczności działań komunikacyjnych będą podstawa do korygowania elementów planu komunikacyjnego w kolejnych latach.

 
 

TERMIN

Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Środki przekazu
2016 r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia

z budżetu LSR

Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 wszyscy potencjalni wnioskodawcy,

w szczególności przedsiębiorcy,

rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru

·        informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD,

·        informacje na stronach internetowych gmin obszaru LGD oraz ich jednostek (GOK),

·        rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną

·        Komunikaty do mediów lokalnych
i ew. ogłoszenia w prasie lokalnej

·        Ogłoszenia i artykuły na portalach społecznościowych

·        Ogłoszenia rozsyłane do sołtysów przez gminy

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych), o dokonywanych zmianach w kryteriach oraz dokumentach. Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, a także planowanych oraz dokonanych zmianach w kryteriach oraz LSR wszyscy potencjalni wnioskodawcy,

w szczególności przedsiębiorcy,

rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru

·        Konsultacje wszystkich gminach (prezentacje, szkolenia, warsztaty)

·        Ulotki

·        Prezentacje na stronach internetowych i portalach społecznościowych

Cały okres wdrażania LSR Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców  oraz beneficjentów projektów o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów Spotkania konsultacyjno-doradcze Potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci ·        spotkania,

·        szkolenia,

·        doradztwo proste i złożone

·        konsultacje wniosków

·        prezentacje

Przed konkursami kierowanymi Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców, w tym z grup defaworyzowanych o możliwym wsparciu Kampania aktywizująca i motywująca do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR Potencjalni wnioskodawcy oraz:

Instytucje pomocy społecznej jako pośrednicy dystrybucji informacji do grup defaworyzowanych

Parafie, jako pośrednicy dystrybucji informacji

Mieszkańcy obszaru

Przedsiębiorcy

Samorządy gospodarcze

·        informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD,

·        informacje na stronach internetowych gmin obszaru LGD oraz ich jednostek (GOK),

·        rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną

·        Komunikaty do mediów lokalnych i ew. ogłoszenia w prasie lokalnej

·        Ogłoszenia i artykuły na portalach społecznościowych

·        Ulotka

Lata: 2018, 2020, 2023 Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia  ewentualnych korekt

w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy, np. w zakresie komunikacji interpersonalnej)

Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot., jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy Beneficjenci Badanie satysfakcji będzie wykonywane przy ewaluacji LSR w podanych latach.

Wykonane zostanie:

·        Badanie ankietowe

·        Ocena działań doradczych w LGD

·        Analiza wpisów beneficjentów: pochwał, skarg i wniosków.

Lata: 2018, 2020, 2023 Zapewnianie akceptacji społeczności lokalnej dla działań LGD i realizacji LSR Kampania informacyjna dotycząca realizowanych projektów Mieszkańcy obszaru LGD ·        Prezentacje dobrych praktyk na stronie internetowej

·        Wydawnictwa podsumowujące etapy wdrażania LSR

·        Konferencje okresowe, podsumowujące etapy wdrażania LSR

·        Konferencje prasowe objazdowe, prezentujące najciekawsze realizacje.

Odbiorcą komunikacji o LSR jest każdy mieszkaniec obszaru działania LGD. Grupa „mieszkańcy” nie jest jednak jednolita
i dlatego istnieje konieczność zróżnicowane komunikatów. Podstawowym kryterium podziału docelowych odbiorców jest poziom ich zaangażowania w proces zmian rozwojowych na obszarze działania LGD. Liderzy lokalni oraz organizacje i instytucje
z obszaru
mają większe potrzeby informacyjne od podmiotów bezpośrednio w ten proces niezaangażowanych. Najtrudniej dotrzeć
do ludzi biernych, defaworyzowanych i wykluczonych. Oni muszą dostać komunikat motywujący i przekonywujący do kolejnego kroku, jakim jest sprawdzenie możliwości własnych uczestnictwa w programie.

Komunikacja LGD przekazywana jest zatem do ogółu mieszkańców, a także do poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów:,
w szczególności do przedsiębiorców i do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą (największa część budżetu),
do organizacji pozarządowych, grup, zespołów OSP, KGW, do instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i gospodarczych itd.

W szczególny sposób planuje się docierać do grup defaworyzowanych m.in. za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej oraz szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. LGD posiada bazy danych w podziale na sektory, a kontakt mailowy dotychczas dobrze się sprawdzał. W Biurze dostępne są materiały informacyjne i promocyjne.

W ramach realizacji planu komunikacji prowadzone będą także działania z zakresu animacji lokalnej i współpracy  z podmiotami działającymi na obszarze LGD. Działania te mają na celu wsparcie komunikacji lokalnej i kapitału społecznego,  aktywizację mieszkańców, wsparcie budowania partnerstwa lokalnego i dialogu LGD ze społecznością lokalną.

Zadania w ramach animacji i współpracy:

– konsultacje społeczne LSR i potrzeb mieszkańców (artykuły na stronie internetowej LGD i stronach urzędów gmin jak również artykuł na profilu LGD w portalu społecznościowym oraz newsletter zachęcający do dialogu społecznego i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

– Spotkania informacyjne otwarte w każdej gminie LGD,

– Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR

– współpraca przy organizacji imprez/wydarzeń z podmiotami z terenu LGD.

Zadania będą podlegać ewaluacji poprzez ankietę ewaluacyjną, ewentualnie w przypadku spotkań grupowych cyklicznych – notatkę ze spotkania z wnioskami zgłaszanymi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD.

Wskaźniki i planowane efekty działań komunikacyjnych

Nazwa działania komunikacyjnego Zakładane wskaźniki Planowane efekty
Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

·        Wysłanie listów do parafii i instytucji  – 20

Zwiększona aktywność ludzi w aplikowaniu o środki z LSR
Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, a także planowanych oraz dokonanych zmianach w kryteriach oraz LSR ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

Zwiększona aktywność ludzi
w aplikowaniu o środki z LSR oraz lepsza, jakość przygotowanych projektów, włączenie mieszkańców we współdecydowanie o wdrażaniu LSR
Spotkania konsultacyjno-doradcze ·        Przyjęcie 50 osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD,

·        organizacja 5 spotkań szkoleniowych

·        dyżury doradcze (w ramach pracy biura)

·        dyżury doradcze członków zarządu

Podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności potencjalnych beneficjentów, przeszkolonych w LGD
Kampania aktywizująca i motywująca do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Rozsyłanie maili do potencjalnych beneficjentów – 100 szt.

·        Przekazanie informacji do mediów – 5 komunikatów

·        Wysłanie listów do parafii i instytucji  – 20

Zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych w realizowanych projektach
Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dot., jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy ·        Badanie opinii publicznej metodą CAVI (oczekiwana grupa badawcza około 100 osób) Zwiększony poziom wiedzy
o podejściu RLKS do rozwoju oraz do tworzenia partnerstw
Kampania informacyjna dotycząca realizowanych projektów ·        Informacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych- aktualizacja

·        Zaproszenie dziennikarzy na objazd inwestycji powstałych na obszarze, przekładających się na 5 audycji i 5 artykułów w mediach lokalnych

Popularyzowanie marki „Leader” oraz LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”

  Budżet na działania komunikacyjne

Działania przewidziane w Planie komunikacji mieszczą się w bieżącym funkcjonowaniu LGD (ulotki, foldery, spotkania
z mieszkańcami, komunikaty do mediów, spotkania konsultacyjne itd.).

Planuje się, że w okresie 2014-2020 środki przeznaczone na ten cel będą w następującej wysokości:

DZIAŁANIE: 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Łącznie
Spotkania z mieszkańcami 10 000 10 000 0 20 000
Inne działania aktywizujące

(w tym kampanie)

114 000 66 000 36 000 216 000
Materiały informacyjne dla mieszkańców 32 000 32 000 16 000 80 000
Monitoring i Ewaluacja 15000 15000 15000 45 000

Archiwum:

Pobierz tu.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016.

harm komunikacji Ia

harm komunikacji IIa

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji na rok 2017-page-001

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

Harmonogram czerwiec 2018:

Do pobrania: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) czerwiec 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018- lipiec 2018

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) lipiec 2018

Harmonogram Realizacji planu komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_planu_komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1Gr99eNiD9ZNEZVhHT4_B0ue3B_XFLgbY

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

/ wersja z marca 2020r./

Do pobrania 

Facebook