Pozostałe konkursy

Warunki: max. 500 000 zł, do 100% dofinansowania

Beneficjent:

  • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- 10.01.2022

Wnioski:

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 4z – otwórz;         Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

….

Więcej : LEADER: Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ (…) z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (…) (operacje: inne, własne LGD, rozwijanie działalności gospodarczej) – Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce (prow.malopolska.pl)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

***

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO):

RODO KLAUZULE 19.2

RODO KLAUZULE DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2

RODO KLAUZULE DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Kryteria, procedury, rozporządzenia:

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji własnych LGD, oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Archiwum:

Procedura oceny i wyboru operacji inne aktualne do 09.11.2017

Procedura oceny i wyboru operacji inne 21.03.2017 aktualne do 04.04.2017

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury  aktualne do 21.03.2017

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDaktualne do 09.01.22 r.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 23.02.21r

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD– aktualne do 17.11.19r

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 06.09.17r

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 21.02.17r

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 20.09.16r

Facebook