Pozostałe konkursy

Warunki: max. 300 000 zł, 100% dofinansowania

Beneficjent:

  • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji

Wnioski:

I.

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

II.

Biznesplan (.pdf) – otwórz

Biznesplan (.docx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – otwórz

III. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) – otwórz

Oświadczenie (.excel) – otwórz

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

IV.Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
  • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

 

V.

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/wp-content/uploads/2016/07/zał-nr-2-kryteria-operacji-innych-niż_LGD.pdf

Kryteria, procedury, rozporządzenia:

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji własnych LGD, oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Archiwum:

Procedura oceny i wyboru operacji inne 21.03.2017 aktualne do 04.04.2017

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury  aktualne do 21.03.2017

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 21.02.17r

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD aktualne do 20.09.16r

Facebook