Projekty grantowe

GRANTY

UWAGA! PRZED REALIZACJĄ ZADANIA (CZYLI PO PODPISANIU UMOWY) NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ ORAZ CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ROZLICZENIOWĄ ZADANIA.

Dokumentacja aplikacyjna:

***

Kryteria wyboru operacji grantowych

***

WNIOSEK

Wniosek o powierzenie grantu  –WPG-10.2017_Wniosek o powierzenie grantu – WZÓR 

obowiązuje od dnia 29.12.2017

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO):

RODO KLAUZULE 19.2

W sytuacji gdy podczas naboru wniosków generator w systemie www.lgd.witkac.pl przestanie działać LGD zamieści odpowiednią informację o odstąpieniu od składania wniosków przez generator i zamieści w informacji stosowne dokumenty w wersji edytowalnej.

 Załączniki do wniosku o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy) na wzorze LGD:

– Oświadczenie właściciela nieruchomości – wymagane w przypadku realizacji zadania na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub posiadania zależnego – oswiadczenie_wlasciciela_nieruchomosci

– Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową – wymagane tylko w sytuacji gdy generator wniosków przestanie działać – oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-elektronicznej-z-papierowa

Dodatkowe materiały pomocnicze dla grantobiorców:

MPG-Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu

Instrukcja-obsługi-POP-dla-wnioskodawców-operacji – instrukcja dedykowana jest wnioskodawcom operacji realizowanych przez podm. inne niż LGD jednakże ma zastosowanie także dla grantobiorców w zakresie zakładania konta w systemie www.lgd.witkac.pl

UMOWA

Umowa o powierzenie grantu – UPG-09.2018-UMOWA-o-powierzeniu-grantu-WZÓR

obowiązuje od dnia  03.09.2018


Dokumentacja rozliczeniowa dla grantobiorców  :

WNIOSEK O ROZLICZENIE

Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-02.2019-Wniosek o rozliczenie grantu

obowiązuje od dnia 08.02.2019

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-02.2019-Sprawozdanie – wzór

obowiązuje od dnia 08.02.2019

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych(RODO):

RODO KLAUZULE DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

obowiązuje od dnia 08.02.2019

Wzór opisu dokumentów


Archiwalne wersje:

Umowa o powierzenie grantu  – UPG-08.2018-UMOWA-o-powierzeniu-grantu-WZÓR

obowiązuje od dnia  07.08.2018 do dnia 02.09.2018

Umowa o powierzenie grantu  – UPG-10.2017_UMOWA o powierzenie grantu – WZÓR

obowiązuje od dnia 29.12.2017 do dnia 06.08.2018

WNIOSEK O ROZLICZENIE

Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-09.2018-Wniosek o rozliczenie grantu

obowiązuje od dnia 02.09.2018 do dnia 07.02.2019

Wniosek o rozliczenie grantu  – WRG-10.2017_Wniosek o rozliczenie GRANTU -WZÓR

obowiązuje od dnia 29.12.2017 do dnia 02.09.2018

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-09.2018-Sprawozdanie – wzór

obowiązuje od dnia 02.09.2018 do dnia 07.02.2019

Sprawozdanie z realizacji grantu – SRG-10.2017_Sprawozdanie – WZÓR

obowiązuje od dnia 29.12.2017 do dnia 02.09.2018

 RODO KLAUZULE DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

obowiązuje od dnia 29.12.2017 do dnia 02.09.2018

Informacje o programie:

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”

przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, z których mogą skorzystać
min. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.

  

PROJEKT GRANTOWY to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnieciu celu tej operacji.  Projekty grantowe od początku do końca  będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Pomoc na operację może być przyznana w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
 • w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
 • w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
 • w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
  na budowie lub modernizacji targowisk
  ;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego; /operacja ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności. lokalnej/
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; /operacja ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej/
 • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. /operacja ma służyć wspólnej promocji produktów i usług lokalnych, nie można organizować wydarzeń cyklicznych/

Wartość zadania służącego osiągnieciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tyś. zł. oraz niższa niż 5 tyś. zł.

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat

Max wysokość intensywności wsparcia

100% dofinansowania

Beneficjent:

 • osoba fizyczna, która :

– jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

– jest pełnoletnia,

– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji

Beneficjent nie może wykonywać działalności gospodarczej, musi posiadać numer ewidencyjny
w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR.

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

Koszty kwalifikowalne /KK/ w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione
od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r. Operacja nie wymaga biznesplanu.

Do kosztów kwalifikowalnych /KK/ zaliczamy koszty:

 1. ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) do wysokości 10% pozostałych KK,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
 7. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w KP, związanych z pracą beneficjenta,
 8. podatku VAT
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego,

Wkłady rzeczowe w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości,
w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej mogą stanowić wydatki kwalifikowalne.

Wartość gruntu lub nieruchomości, musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy.

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego).

Grantobiorca ponosi wydatki w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza  1.000 złw formie rozliczenia bezgotówkowego.

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub  współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji – 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Limity

100 tyś. zł. – limit przypadający na 1 grantobiorcę w ramach projektów grantowych LGD.

Kryteria, procedury, rozporządzenia:

Kryteria wyboru operacji grantowych

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji grantowych

 Archiwum:

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020   aktualne do 12.04.2018

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020   aktualne do 23.10.2017

Kryteria wyboru operacji grantowych  aktualne do 17.11.19r

Kryteria wyboru operacji grantowych aktualne do 23.10.17r

Kryteria wyboru operacji grantowych aktualne do 06.09.17r

Kryteria wyboru operacji grantowych aktualne do 21.02.17r

Kryteria wyboru operacji grantowych aktualne do 20.09.16r

Facebook