logo
logo
logo
logo

Ankieta – pomóż zdiagnozować potencjał, zasoby, problemy i potrzeby na obszarze działania LGD.
Opublikowano: 14 listopada 2022

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027

ETAP DIAGNOSTYCZNY

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” obejmuje gminy: Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.
LGD „Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 16.12.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze LGD „Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”, adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna (nad sklepem Groszek). Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

***

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w Rokiciny Podhalańskie 14A.
Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru działania LGD „Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata
2023–2027.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Karta Projektu

Zaproszenie na Nadzwyczajne Wa...
Opublikowano: 6 grudnia 2022

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie...

Zaproszenie na Posiedzenie Ra...
Opublikowano: 1 grudnia 2022

Zastępca Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zgodnie z § 19 ust. 1...

Prezentacje ze spotkań dot. ws...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Prezentacje do pobrania:...

Odbyły się spotkania konsultac...
Opublikowano: 21 listopada 2022

W dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w każdej z gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Prz...
Skip to content