logo
logo
logo
logo

Nabór nr 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa )
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:

– podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 20-09-2023 do 04-10-2023

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14 A, w godz. od 08.30 do 14.00

Zakres tematyczny operacji:

CEL OGÓLNY :

I. Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL SZCZEGÓŁOWY:

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce

WSKAŹNIK PRODUKTU:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 46 pkt. tj. minimum 28 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14 A w godz. od 09.00 do 14.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 25 012,43 


(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 100 049,72 zł)

 

KWOTA WSPARCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA JEDNEGO BENEFICJENTA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 100 000 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  2 komplety, w tym:

  a)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  b)Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

  c)Oświadczenia dotyczące  przetwarzania danych osobowych (wzór udostępniony przez ARiMR)

  d) Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i tabelami finansowymi xls. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym elektronicznym nośniku danych ) – 2 sztuki

Prosimy o składanie wniosków w skoroszytach a załączniki prosimy dołączyć wg kolejności wskazanej w pkt. B.IV. wniosku o przyznanie pomocy.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 09.00 do 14.00

DOKUMENTY:

Ogłoszenie nabór 2/2023

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)  – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)   – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – otwórz

       Informacja​ dla​ nabywcy​ następcy – otwórz

3)Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (*.docx)otwórz
 • Biznesplan (*.pdf) otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (*.xlsx)otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanuotwórz

4)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wersja word / wersja pdf

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną 

5)Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych:OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – wersja word / wersja pdf

8)Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej – wersja word/ wersja pdf

*

Dokumentacja proceduralna:

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji inne

Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta oceny zgodności z PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY na lata 2014-2020

*

Pozostałe dokumenty udostępnione:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.docx)otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) –otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.docx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.xls) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz pdf/otwórz xlsx
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyotwórz docx / otwórz pdf
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowejotwórz docx / otwórz pdf
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowychotwórz docx / otwórz pdf

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 • Umowa o przyznaniu​ pomocy​ następcy prawnemu​ nabywcy​ Beneficjenta​ – otwórz 
 • Załącznik​ nr​ 2​ Wykaz​ działek​ ewidencyjnych – otwórz 
 • Załącznik​ nr​ 3​ Informacja​ o​ przetwarzaniu​ danych osobowych – otwórz 
 • Załącznik​ nr​ 4​ Oświadczenie​ małżonka – otwórz
 • Załącznik​ nr​ 5​ Oświadczenie​ Beneficjenta – otwórz

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf)otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf)otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu  – otwórz docx / otwórz pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel – otwórz

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Nabory na Podejmowanie działal...
Opublikowano: 15 września 2023

Masz pomysł na biznes i brakuje ci odpowiedniego finansowania?  Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą...

Nabór nr 2/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Nabór nr 3/2023 – Podejmowanie...
Opublikowano: 6 września 2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina R...

Uwaga! Zmiany godzin pracy biu...
Opublikowano: 22 sierpnia 2023

Informujemy, że od dnia 21.08.2023 do dnia 01.09.2023  biuro LGD będzie czynne od godziny 8.00 do 14.00....
Skip to content