logo
logo
logo
logo

Nabór nr 7/2022- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru )
Opublikowano: 19 września 2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-10-2022 do 17-10-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14A, w godz. od 08.00 do 14.00

Zakres tematyczny operacji:

CEL OGÓLNY :

I.  Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

CEL SZCZEGÓŁOWY:

I 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.1.3 Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór::

Liczba działań promocyjnych obszaru

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.przyjaznadolinaraby.info oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  48 pkt.  minimum 29 pkt.

Pomoc  przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny Rady LGD za pomocą kryteriów wyboru operacji określonych w LSR. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14 A w godz. od 08.00 do 14.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 33 951 €

(kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 135 804,00 zł)

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  – 2 komplety, w tym:
  a)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  b)Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy
  c)Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór udostępniony przez ARiMR)
 2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub innym elektronicznym nośniku danych) – 2 sztuki

Prosimy o składanie wniosków w skoroszytach a załączniki prosimy dołączyć wg kolejności wskazanej w pkt. B.VII. wniosku o przyznanie pomocy.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 26 78 648 / 500 475 840 w godz. od 08.00 do 14.00

DOKUMENTY:

Ogłoszenie o naborze nr 7/2022

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja​ dla​ nabywcy​ następcy

2)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3)Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wersja word / wersja pdf

4) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną 

5)Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych:OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – wersja word / wersja pdf

*

Dokumentacja proceduralna:

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji inne

Załącznik nr 2 do wytycznych – Karta oceny zgodności z PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

*

Pozostałe dokumenty udostępnione:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z – pdf

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z – docx

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z – xlsx

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z – xlsx

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z – pdf

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z – xlsx

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z – docx

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z – pdf

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z– docx

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne – pdf

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek – pdf

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych – pdf

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka – pdf

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku – pdf

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – xlsx

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji – pdf

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność​_5z – pdf

WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edytowalny – xlsx

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z – pdf

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny – xlsx

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z – pdf

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – pdf

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – xlsx

 

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

Udostępnij ten post:

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Uwaga! Biuro nieczynne....
Opublikowano: 6 grudnia 2023

Informujemy, że w dniach  07 i 08 grudnia 2023r. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy....

Listy operacji Nabór 3/2023– P...
Opublikowano: 22 listopada 2023

...

Listy operacji Nabór 2/2023– P...
Opublikowano: 22 listopada 2023

...

Uwaga! Zmiana godzin pracy biu...
Opublikowano: 13 listopada 2023

Informujemy, że w dniu 13.11.2023 oraz 14.11.2023 biuro LGD będzie czynne od godziny 8.00 do 14.00....
Skip to content