logo
logo
logo
logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przyjaznadolinaraby.info/

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy .

  • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.09.2022

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
  • Występują elementy graficzne nie zawierające właściwego tekstu alternatywnego.
  • Dokumenty do pobrania nie zawierają informacji o rodzaju i wielkości pliku w nazwie.
  • Występuje niski kontrast między kolorami tekstu i tła w przypadku niektórych obiektów.

Powody braku spełnienia wymagań:

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-12.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej przez pracowników samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-12.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Krazuzowicz., lgd.rokiciny@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 78 648. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres:

Województwo: małopolskie

Powiat: nowotarski

Gmina: Raba Wyżna

Miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14A

Kod pocztowy: 34-721

Parking

Przy budynku biura Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku miejsc przy budynku istnieje możliwość zaparkowania przy drodze.

Parking jest bezpłatny.

Biuro znajduję się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych pracownicy zejdą na parter po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W budynku biura nie ma zamontowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych, brak jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących.  Do biura może wejść osoba z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz tłumacza alfabetu Braille´a dla osób niewidomych.

 

Aplikacje mobilne

Brak

 

Dodatkowe informacje

Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aktualnie trwają pracę serwisowe mające na celu likwidację większości niespełnionych wymagań WCAG.

 

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content