logo
logo
logo
logo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR, finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

W tworzeniu LSR uczestniczyć będzie społeczność lokalna. Planujemy przeprowadzenie 5 spotkań konsultacyjnych ze społecznością, po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład LGD tematyka spotkań będzie różnorodna związana z wprowadzeniem na teren rozwiązań związanych z innowacyjnością klimatem czy też cyfryzacją. Prowadzona będzie strona internetowa na łamach której zamieszczane będą na bieżąco informacje związane z terminami konsultacji, na stronie zamieszczona będzie również ankieta dla mieszkańców chcących włóczyć się do tworzenia LSR. Na początku definiowane będą problemy. Określenie problemu to opis uwarunkowań danej niepożądanej sytuacji, przedstawionych na tyle szczegółowo, aby można było odpowiednio zaplanować działania. Na etapie definiowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza) nasz zespół zadaniowy zadba szczególnie o to, aby w pracach brali udział – na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach – przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i gospodarczego, oraz mieszkańcy.

W reprezentatywnym dla społeczności zespole zostanie przeprowadzona analiza problemów, która będzie mieć formę tzw. drzewa problemów, za pomocą którego zidentyfikujemy problem kluczowy.

Analiza celów polegać będzie na przełożeniu problemów przedstawionych za pomocą drzewa problemów na propozycję konkretnych rozwiązań. Powstaje tzw. drzewo celów, które definiuje cele ogólne i szczegółowe oraz rezultaty projektu.

Misja, wizja i cele strategiczne będą przełożone na cele poszczególnych grup interesariuszy. Dlatego po zdefiniowaniu celów zostanie ustalona ich hierarchia. Jedną z metod, którą wykorzystamy będą ankiety sformułowane np. w formie pytań zamkniętych i otwartych.

Kolejnym etapem będzie wykonanie matrycy logicznej, czyli tabelarycznego opisu poszczególnych celów. W kolumnach znajdą się działania oraz efekty (produkty, rezultaty, oddziaływanie) oraz związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy nimi. W wierszach definiuje się mierniki na poszczególnych poziomach, sposoby ich mierzenia oraz zasoby. Dodatkowo w matrycy zamieszcza się informacje o „założeniach” rozumianych, jako czynniki, na które nie mamy wpływu, a muszą one zostać spełnione lub stanowią potencjalne ryzyko. Matryca logiczna projektu zawierać będzie następujące elementy: Cel główny (nadrzędny), Cel bezpośredni (szczegółowy); rezultaty; działania i środki/zasoby/wkład.

Hierarchizacja celów i budowanie matrycy logicznej to etapy, podczas których poszukuje się rozwiązań dla zdefiniowanych problemów. W zapisach strategii przełożą się one na opisy przedsięwzięć i potencjalnych beneficjentów – projektodawców.

Każdemu celowi przypisane będą wskaźniki sukcesu, które podlegać będą konsultacjom poszczególnych, zainteresowanych środowisk. Prawidłowe ustalenie wskaźników realizacji celów i wykonania zadań ma znaczenie kluczowe dla przyszłej realizacji LSR.

W teorii zarządzania wyróżnia się trzy rodzaje wskaźników mierzących rezultaty realizowanych zadań (przedsięwzięć, projektów, programów):przy czym wskaźniki oddziaływania mogą być uważane jednocześnie za wskaźniki stopnia realizacji celu, w jakim podjęto realizację danego zadania/ przedsięwzięcia/ projektu/ programu. Wydaje się jasne, że właśnie wskaźniki oddziaływania muszą być – zwłaszcza na poziomie wieloletniej strategii – uznane za najważniejsze dla obszaru. Jeśli nie potrafimy wykazać wpływu (na ogół pośredniego) naszych działań na wartości wskaźników oddziaływania, to nie mamy podstaw twierdzić, że nasze działania są celowe.

LGD będzie przeprowadzać ankietyzację mieszkańców, ale także poszczególnych, zidentyfikowanych w procesie tworzenia LSR grup interesów z obszaru. Metod zaangażowania interesariuszy będziemy stosować wiele, ale ich wybór powinien być uzależniony od tego, co dany pomiot chce osiągnąć i na jakim poziomie chce się zaangażować we współpracę. Przygotowani jesteśmy na prowadzenie spotkań i warsztatów badań opinii itp.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:

  • innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR;
  • cyfryzację – poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;
  • środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
  • zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem;
  • partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR.

Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR. Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content