logo
logo
logo
logo

RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE – ART. 13

Dla pracowników:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com

 • Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

Podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja)oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, hosting, radcy prawni).

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

       50 lat w przypadku zatrudnienia w okresie do 31.12.1998 r. oraz w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r. lub 10 lat w przypadku zatrudnienia w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r. oraz w przypadku umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych

  • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych

Dla kandydatów do pracy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com

 • Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

Podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja)oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, hosting, radcy prawni).

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych

  • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych

Dla kontrahentów:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja)oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, hosting, radcy prawni).

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej)

  • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych

Dla zleceniobiorców:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja) oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne, hosting, radcy prawni).

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej)

  • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania zawarcia umowy z Administratorem Danych

Dla beneficjentów:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w
Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w będą przetwarzane w celu w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861)

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane do momentu ustania celów przetwarzania lub wycofania zgody.

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Obligatoryjność podania danych

Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

     Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Dla petentów:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy z siedzibą w
Rokiciny Podhalańskie 14A

 • Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych: officersecure@gmail.com

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w będą przetwarzane w celu w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz:

W związku z poddziałaniem 19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822

W związku z poddziałaniem 19.3 przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W związku z poddziałaniem  19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

 realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych w szczególności będą:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane w drodze powierzenia będą:

 • RODOCOMP Dominik Gacek –  w związku ze świadczeniem usług inspektora ochrony danych

 • Usługi Księgowe mgr AgnieszkaGryziecka – w związku ze świadczeniem usług biura rachunkowego.

 • HEKKO.PL (H88 S.A.)  – hosting strony internetowej

 • WITKAC SP. Z O.O. –  system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań

 • Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane do momentu ustania celów przetwarzania lub wycofania zgody.

 • Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

 • Obligatoryjność podania danych

Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa wypłaty pomocy.

 • Przysługujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych,

 • Prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych

  w rozporządzeniu 2016/679;

 • w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do odwołania tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content