logo
logo
logo
logo

Plan komunikacji (harmonogram komunikacji)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024

Do pobrania PDF

Celem strategicznym planu komunikacji jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów przedsięwzięć LSR ze szczegółowymi, aktualnymi informacjami dotyczącymi zakresu, warunków, wysokości możliwego wsparcia finansowego w ramach LSR. Plan komunikacji będzie monitorowany w sposób ciągły. Co dwa lata przewidziana jest w ewaluacja, a w jej ramach ocena działań komunikacyjnych. Wnioski i opinie zebrane podczas działań komunikacyjnych, a także wyniki z oceny skuteczności działań komunikacyjnych będą podstawa do korygowania elementów planu komunikacyjnego w kolejnych latach.

Pobierz plan komunikacji – kliknij tutaj

Odbiorcą komunikacji o LSR jest każdy mieszkaniec obszaru działania LGD. Grupa „mieszkańcy” nie jest jednak jednolita i dlatego istnieje konieczność zróżnicowane komunikatów. Podstawowym kryterium podziału docelowych odbiorców jest poziom ich zaangażowania w proces zmian rozwojowych na obszarze działania LGD. Liderzy lokalni oraz organizacje i instytucje z obszaru mają większe potrzeby informacyjne od podmiotów bezpośrednio w ten proces niezaangażowanych. Najtrudniej dotrzeć
do ludzi biernych, defaworyzowanych i wykluczonych. Oni muszą dostać komunikat motywujący i przekonywujący do kolejnego kroku, jakim jest sprawdzenie możliwości własnych uczestnictwa w programie.

Komunikacja LGD przekazywana jest zatem do ogółu mieszkańców, a także do poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów: w szczególności do przedsiębiorców i do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą (największa część budżetu), do organizacji pozarządowych, grup, zespołów OSP, KGW, do instytucji publicznych, samorządów terytorialnych i gospodarczych itd.

W szczególny sposób planuje się docierać do grup defaworyzowanych m.in. za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej oraz szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. LGD posiada bazy danych w podziale na sektory, a kontakt mailowy dotychczas dobrze się sprawdzał. W Biurze dostępne są materiały informacyjne i promocyjne.

W ramach realizacji planu komunikacji prowadzone będą także działania z zakresu animacji lokalnej i współpracy  z podmiotami działającymi na obszarze LGD. Działania te mają na celu wsparcie komunikacji lokalnej i kapitału społecznego,  aktywizację mieszkańców, wsparcie budowania partnerstwa lokalnego i dialogu LGD ze społecznością lokalną.

Zadania w ramach animacji i współpracy:

  • konsultacje społeczne LSR i potrzeb mieszkańców (artykuły na stronie internetowej LGD i stronach urzędów gmin jak również artykuł na profilu LGD w portalu społecznościowym oraz newsletter zachęcający do dialogu społecznego i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
  • Spotkania informacyjne otwarte w każdej gminie LGD,
  • Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR
  • współpraca przy organizacji imprez/wydarzeń z podmiotami z terenu LGD.

Zadania będą podlegać ewaluacji poprzez ankietę ewaluacyjną, ewentualnie w przypadku spotkań grupowych cyklicznych – notatkę ze spotkania z wnioskami zgłaszanymi na spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD.

Wskaźniki i planowane efekty działań komunikacyjnych – kliknij i pobierz

Budżet na działania komunikacyjne

Działania przewidziane w Planie komunikacji mieszczą się w bieżącym funkcjonowaniu LGD (ulotki, foldery, spotkania
z mieszkańcami, komunikaty do mediów, spotkania konsultacyjne itd.).

Planuje się, że w okresie 2014-2020 środki przeznaczone na ten cel będą w następującej wysokości:

Budżet na działania komunikacyjne – kliknij i pobierz

Archiwum:

Pobierz tu

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016.

harm komunikacji Ia

harm komunikacji IIa

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji na rok 2017-page-001

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017.

Harmonogram czerwiec 2018:

Do pobrania: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) czerwiec 2018

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018- lipiec 2018

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_palnu_komunikacji2018) (1) lipiec 2018

Harmonogram Realizacji planu komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

DO POBRANIA: Harmonogram_Realizacji_planu_komunikacji 2019 ( zmiany maj 2019r.)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1Gr99eNiD9ZNEZVhHT4_B0ue3B_XFLgbY

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

/wersja z marca 2020r./

Do pobrania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021

Do pobrania 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

Do pobrania

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022 ver.2

Do pobrania PDF

Do pobrania Excel

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

Do pobrania PDF

Do pobrania Excel

Ważne informacje
Placówka Wsparcia Dziennego

Doradztwo / konsultacje

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura w każdą ŚRODĘ od 8 do 14.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem doradztwa.

Regulamin doradztwa

Osoby korzystające z doradztwa akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać.

Kontakt

Potrzebujesz porady lub masz jakieś pomysły i chcesz się z nami nimi podzielić albo chciałbyś się umówić na spotkanie doradcze w naszym biurze po prostu napisz do nas! Na każdy mail odpowiemy! Kliknij tutaj, aby się skontaktować.

Informacje nt.LGD i dofinansowań z PROW 2014-2020(Prezentacje)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Ankieta ewaluacyjna dot. oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa
Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy
Skip to content